مدیرسرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز گفت: آثار وعواقب ناخوشایند سیستم مالی سنتی شهرداری ،ضرورت امر سرمایه‌گذاری را صد چندان کرده است.

دکتر رضا جمالی در جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب وکار که با حضور مدیران سرمایه گذاری و مشارکت مناطق و سازمان های تابعه شهرداری تبریز برگزار شد؛ با تاکید بر توجه بیشتر بر امر سرمایه گذاری بخش خصوصی در تبریز، گفت: شکاف بزرگی بین نیازهای واقعی شهر با منابع مالی حاصله برای شهرداری وجود دارد و درآمد مالی سنتی کفاف اجرای کامل مدل های توسعه شهری را که با نیازهای شهروندان متناسب باشد نمی دهد .
وی ادامه داد: تنها راه حل این مشکل ورود بخش خصوصی در پروژه های شهری و مشارکت این بخش در توسعه و آبادانی شهر است که از این طریق نظام مالی سنتی شهرداری اصلاح و درآمد مالی نوین قابل حصول میباشد.
در این جلسه جمالی به موضوع جذب نیروهای کارآمد و دارای انگیزه با حقوق و مزایای مناسب، ارزیابی عملکرد شهرداری مناطق و سازمانها با موضوع سرمایه‌گذاری، نظارت عالیه و مدیریت سرمایه گذاری در پروژه های مشارکتی، تغییر تشکیلاتی و تمرکز مدیریتی و موارد دیگر را اشاره کرد.