وزیر ارتباطات: .مشکل از میز نیست، ایراد از نیت به‌جز خدمت ماست. باید بیشتر با جوانان دوست باشیم.  

وزیر ارتباطات: .مشکل از میز نیست، ایراد از نیت به‌جز خدمت ماست. باید بیشتر با جوانان دوست باشیم.