بایگانی‌های شهرداری - ارتباط خبر
هزینه خوراک ساده هر خانواده و تبلیغ میادین شهرداری ۲۶ آبان ۱۳۹۷

هزینه خوراک ساده هر خانواده و تبلیغ میادین شهرداری

ارتباط خبر:در گیر و دار گرانی و تعیین نرخ هزینه های خوراک خانوارهای تهرانی در شگرد تبلیغاتی ویژه میادین شهرداری اینگونه تبلیغ شده است: